Publications

Search references:

Show all

1. Song, Xin; Xu, Hao; Jiang, Xinyu; Gao, Shengzheng; Zhou, Xinjie; Xu, Shanlei; Li, Junjun; Yu, Jian; Liu, Wenzhu; Zhu, Weiguo; Müller-Buschbaum, Peter: Film-formation dynamics coordinated by intermediate state engineering enables efficient thickness-insensitive organic solar cells. In: Energy & Environmental Science, 2023. (Type: Journal Article | Links | BibTeX)
2. Ma, Ruijie; Jiang, Xinyu; Fu, Jiehao; Zhu, Tao; Yan, Cenqi; Wu, Kexin; Müller-Buschbaum, Peter; Li, Gang: Revealing the Underlying Solvent Effect on Film Morphology in High-Efficiency Organic Solar Cells by Combined Ex-situ and In-situ Observations. In: Energy & Environmental Science, 2023. (Type: Journal Article | Links | BibTeX)
3. Reb, Lennart K; Böhmer, Michael; Predeschly, Benjamin; Grott, Sebastian; Weindl, Christian L; Ivandekic, Goran I; Guo, Renjun; Spanier, Lukas V; Schwartzkopf, Matthias; Chumakov, Andrei; Dreißigacker, Christoph; Gernhäuser, Roman; Roth, Stephan V; Meyer, Andreas; Müller-Buschbaum, Peter: Space- and Post-Flight Characterizations of Perovskite and Organic Solar Cells. In: RRL Solar, 2023. (Type: Journal Article | Links | BibTeX)
4. Hart, Lucy J F; Grüne, Jeannine; Liu, Wei; Lau, Tsz-ki; Luke, Joel; Chin, Yi-Chun; Jiang, Xinyu; Zhang, Huotian; Sowood, Daniel J C; Unson, Darcy L M; Kim, Ji-Seon; Lu, Xinhui; Zou, Yingping; Gao, Feng; Sperlich, Andreas; Dyakonov, Vladimir; Yuan, Jun; Gillett, Alexander J: Triplet-triplet annihilation reduces non-radiative voltage losses in organic solar cells. In: arxiv, 2023. (Type: Journal Article | Links | BibTeX)
5. Wang, Yilin; Xue, Jingwei; Zhong, Huaying; Everett, Christopher R; Jiang, Xinyu; Reus, Manuel A; Chumakov, Andrei; Roth, Stephan V; Adedeji, Michael A; Jili, Ncedo; Zhou, Ke; Lu, Guanghao; Tang, Zheng; Mola, Genene Tessema; Müller-Buschbaum, Peter; Ma, Wei: Control of the Crystallization and Phase Separation Kinetics in Sequential Blade-Coated Organic Solar Cells by Optimizing the Upper Layer Processing Solvent. In: Advanced Energy Materials, 13 , 2023. (Type: Journal Article | Links | BibTeX)
6. Zhao, Heng; Naveed, Hafiz Bilal; Lin, Baojun; Zhou, Xiaobo; Yuan, Jian; Zhou, Ke; Wu, Hongbo; Guo, Renjun; Scheel, Manuel A; Chumakov, Andrei; Roth, Stephan V; Tang, Zheng; Müller-Buschbaum, Peter; Ma, Wei: Hot Hydrocarbon-Solvent Slot-Die Coating Enables High-Efficiency Organic Solar Cells with Temperature-Dependent Aggregation Behavior. In: Advanced Materials, 32 (39), pp. 2002302, 2020. (Type: Journal Article | Abstract | Links | BibTeX)
7. Wienhold, Kerstin S; Chen, Wei; Yin, Shanshan; Guo, Renjun; Schwartzkopf, Matthias; Roth, Stephan V; Müller-Buschbaum, Peter: Following in Operando the Structure Evolution-Induced Degradation in Printed Organic Solar Cells with Nonfullerene Small Molecule Acceptor. In: Solar RRL, 4 (9), pp. 2000251, 2020. (Type: Journal Article | Abstract | Links | BibTeX)References (last update: Dec 16, 2019):

Show all

2023

Song, Xin; Xu, Hao; Jiang, Xinyu; Gao, Shengzheng; Zhou, Xinjie; Xu, Shanlei; Li, Junjun; Yu, Jian; Liu, Wenzhu; Zhu, Weiguo; Müller-Buschbaum, Peter

Film-formation dynamics coordinated by intermediate state engineering enables efficient thickness-insensitive organic solar cells Journal Article

Energy & Environmental Science, 2023.

Links | BibTeX | Tags: film-formation dynamics, intermediate state engineering, organic solar cells

Ma, Ruijie; Jiang, Xinyu; Fu, Jiehao; Zhu, Tao; Yan, Cenqi; Wu, Kexin; Müller-Buschbaum, Peter; Li, Gang

Revealing the Underlying Solvent Effect on Film Morphology in High-Efficiency Organic Solar Cells by Combined Ex-situ and In-situ Observations Journal Article

Energy & Environmental Science, 2023.

Links | BibTeX | Tags: organic solar cells, solvent effect

Reb, Lennart K; Böhmer, Michael; Predeschly, Benjamin; Grott, Sebastian; Weindl, Christian L; Ivandekic, Goran I; Guo, Renjun; Spanier, Lukas V; Schwartzkopf, Matthias; Chumakov, Andrei; Dreißigacker, Christoph; Gernhäuser, Roman; Roth, Stephan V; Meyer, Andreas; Müller-Buschbaum, Peter

Space- and Post-Flight Characterizations of Perovskite and Organic Solar Cells Journal Article

RRL Solar, 2023.

Links | BibTeX | Tags: organic solar cells, perovskite

Hart, Lucy J F; Grüne, Jeannine; Liu, Wei; Lau, Tsz-ki; Luke, Joel; Chin, Yi-Chun; Jiang, Xinyu; Zhang, Huotian; Sowood, Daniel J C; Unson, Darcy L M; Kim, Ji-Seon; Lu, Xinhui; Zou, Yingping; Gao, Feng; Sperlich, Andreas; Dyakonov, Vladimir; Yuan, Jun; Gillett, Alexander J

Triplet-triplet annihilation reduces non-radiative voltage losses in organic solar cells Journal Article

arxiv, 2023.

Links | BibTeX | Tags: organic solar cells

Wang, Yilin; Xue, Jingwei; Zhong, Huaying; Everett, Christopher R; Jiang, Xinyu; Reus, Manuel A; Chumakov, Andrei; Roth, Stephan V; Adedeji, Michael A; Jili, Ncedo; Zhou, Ke; Lu, Guanghao; Tang, Zheng; Mola, Genene Tessema; Müller-Buschbaum, Peter; Ma, Wei

Control of the Crystallization and Phase Separation Kinetics in Sequential Blade-Coated Organic Solar Cells by Optimizing the Upper Layer Processing Solvent Journal Article

Advanced Energy Materials, 13 , 2023.

Links | BibTeX | Tags: blade-coated, crystallization, organic solar cells

2020

Zhao, Heng; Naveed, Hafiz Bilal; Lin, Baojun; Zhou, Xiaobo; Yuan, Jian; Zhou, Ke; Wu, Hongbo; Guo, Renjun; Scheel, Manuel A; Chumakov, Andrei; Roth, Stephan V; Tang, Zheng; Müller-Buschbaum, Peter; Ma, Wei

Hot Hydrocarbon-Solvent Slot-Die Coating Enables High-Efficiency Organic Solar Cells with Temperature-Dependent Aggregation Behavior Journal Article

Advanced Materials, 32 (39), pp. 2002302, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: hot slot-die coating, hydrocarbon solvents, organic solar cells, temperature-dependent aggregation

Wienhold, Kerstin S; Chen, Wei; Yin, Shanshan; Guo, Renjun; Schwartzkopf, Matthias; Roth, Stephan V; Müller-Buschbaum, Peter

Following in Operando the Structure Evolution-Induced Degradation in Printed Organic Solar Cells with Nonfullerene Small Molecule Acceptor Journal Article

Solar RRL, 4 (9), pp. 2000251, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: degradation mechanisms, meniscus-guided slot-die coatings, organic solar cells, short-circuit currents